Høringssvar vedr. helhedsplan for Bystævneparken
Bystaevneparken-05-21-21-e1627641136671.jpg

Et af de mange bygninger med plejeboliger, der skal nedrives. Foto: Kaj Bonne

Et af de mange bygninger med plejeboliger, der skal nedrives. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har behandlet forslag til helhedsplanen og er enig i visionen – men har en række forslag og anbefalinger

Forslag til en helhedsplan for Bystævneparken fra at være et område med institutioner til en ny attraktiv bydel har været offentlig høring frem til slutningen af juni, og nu skal forvaltningen og politikerne på Københavns Rådhus arbejde videre med et forslag til endelig helhedsplan, der skal vedtages i Borgerrepræsentationen.

Helhedsplanen skal angive retning for den kommende byudvikling i Bystævneparken og for udarbejdelse af forslag til lokalplan for området samt et tillæg til kommuneplanen.
Udviklingen af Bystævneparken er en del af den overordnede byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum med flere private boliger samt understøtte en modernisering af utidssvarende ældreinstitutioner.

En stor del af de nuværende plejeboliger rives, men det er hensigten, at der skal etableres 250 nye plejeboliger, daginstitutioner samt et ikke uvæsentligt antal private boliger, både som rækkehuse og som lejligheder i etagebyggeri.

Et af de mange bygninger med plejeboliger, der skal nedrives. Foto: Kaj Bonne

Lokaludvalgets kommentarer til høring om forslag til helhedsplan

• beklager, at planen om at placere en skole i centrum af bebyggelsen er opgivet.
• anbefaler, at der etableres et samlingssted for lokalsamfundet,
• foreninger og beboere fra de omkringliggende kvarterer og at en café
• eller restaurant tilknyttes ældrebeboelsen
• anbefaler, at boligerne bliver så varierede som muligt, og at
• bebyggelsesprocent bliver på højst 100 %.
• anbefaler, at der bliver etableret et lægehus i området.
• anbefaler, at der etableres bofællesskaber – herunder
• seniorbofællesskab(er) – og andelsboligforeninger i området.
• mener, at manglen på en sammenhængende trafikplan for hele området er projektets og bydelens helt store akilleshæl.
• mener, at det er vigtigt, at den offentlige transport til området gennemtænkes.
• forventer, at trafikplanlægningen tager højde for det klimavejprojekt, som Toftevang Vejlaug har indgået aftale med Hofor A/S om.
• forventer, at naturbeskyttelseslinjerne, særligt lang Vestvolden, bliver overholdt, men at voldanlæggets historik og potentiale for samlende kultur-og fritidsaktiviteter bliver indtænkt.
• anbefaler, at der planlægges erhvervsmæssige lokaler ikke bare på sundheds-og plejeområdet men også for iværksættere og lign.
• anbefaler, at der tænkes langt mere i kreative og kulturelle elementer, samt muligheder for fælles aktiviteter/oplevelser/mødesteder.

 

Store og flotte ord

– Intentionerne i forslaget til helhedsplanen for Bystævneparken imødekommer delvist ønsket om, at Bystævneparken fremover fremtræder så grøn og menneskevenligt som muligt. Det er positivt, at der i forslaget udfoldes en række bæredygtighedstemaer. I forslaget står at fokus lægges på at sikre attraktive udearealer, indbydende kantzoner, attraktive forbindelser, bynatur med merværdi, mere biodiversitet, blandet boligmasse og materialer med lav miljøpåvirkning. Vi glæder os til at se de mange store og flotte ord og visioner realiseret, siger Palle Lolk, der er formand for Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg.

– Vi ser frem til, at området kan leve op til intentionerne om at skabe de bedste betingelser for at det gode naboskab kan spire og blomstre og om at skabe et område, der syr sig sammen med naboområderne.
– Der er lagt stor vægt på udformning af haverum og beplantning. Vi finder intentionerne om forskellige havetyper fra den private forhave til den fælles baghave inspirerende, men vi finder desværre ikke, at planen reelt levner den nødvendige plads hertil.

– Lokaludvalget har tidligere peget på, at det nødigt ser, at Bystævneparken bliver et boligkvarter uden andet end boliger. Lokaludvalget anbefaler, at de kreative og kulturelle elementer fra begyndelsen, indtænkes i bebyggelsen fx sportshal/anlæg/indendørs legeplads, udendørs scene, naturlegepladser, små butikker, caféer, fælleslokaler med mulighed for kulturelle oplevelser, fælles dyrkningsarealer mv., siger Palle Lolk.

– Men vi er meget skeptiske overfor en åbning af Ærtebjergvej for biltrafik mellem Bystævneparken og Frederikssundsvej. Ærtebjergvej munder ud på det mest trafikerede og kø-belastede sted på Frederikssundsvej. Det er rigtigt fint, at der åbnes for gang- og cykeltrafik ad Ærtebjergvej, men biltrafikken bør ledes af Bystævnet. Fremkomsten af et forslag om åbning af Ærtebjergvej for biltrafik til Bystævneparken understreger at der mangler en helhedsplan for trafikafviklingen og bilparkeringen i hele området omkring Bystævneparken, slutter Palle Lolk.

Palle Lolk, formand for Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg. Foto: Kaj Bonne

 

1 kommentar om “Høringssvar vedr. helhedsplan for Bystævneparken”

  1. Lone siger:

    Klimamål?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top