Lokaludvalgets ønsker til Københavns budget 2022
Fæstningskanalen-01-42-20.jpg

En forudsætning for en bedre vandkvalitet i Utterslev Mose er at oprensningen af slam i Fæstningskanalen kan fortsætte. Foto: Kaj Bonne

En forudsætning for en bedre vandkvalitet i Utterslev Mose er at oprensningen af slam i Fæstningskanalen kan fortsætte. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i forbindelse med Borgerrepræsentationens kommende forhandlinger om budgettet for 2022 indgivet syv lokale ønsker

– Vi har i Lokaludvalget drøftet, hvilke lokale ønsker vi skal sende ind til politikerne på Rådhuset inden de for alvor går i gang med forhandlingerne om kommunens budget for næste år og er blevet enige om at fremhæve en række ønsker, som vi ikke har prioriteret, men kan bidrage til at give vores bydel et yderligere løft, fortæller Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

– I Lokaludvalget ønsker vi, at oprensning af Fæstningskanelen prioriteres – og har længe gjort opmærksom herpå. Oprensningen af Fæstningskanalen er en forudsætning for at forbedre vandmiljøet i Utterslev Mose, og senest i april i år sendte Lokaludvalget en henvendelse til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget for at gøre opmærksom på bekymringer over indholdet af miljøgifte i det slamlag, der kun delvist er fjernet fra Fæstningskanalen, siger Hans S. Christensen.

Af de i alt ca. 2000 meter, er ca. 850 meter nu renset for slam, der bl.a. indeholder kemikalier fra det tidlige industrikvarter i Gladsaxe som frem til 1969 ureguleret har udledt industrispildevand fra en bred vifte af medicinske og kemiske virksomheder. Lokaludvalget peger også på ønsket om at forureningen i Utterslev Mose i den forbindelse også undersøges.

Undersøgelse af trafiksikkerhed på Frederikssundsvej

– Vi har også fremsat et ønske, at midler til en undersøgelse af trafiksikkerheden på og omkring Frederikssundvej prioriteres. På baggrund af to tragiske højresvingsulykker i Brønshøj i sommeren 2020, modtog lokaludvalget mange henvendelser, ønsker og input fra borgerne til forbedring af trafiksikkerheden på og omkring Frederikssundsvej. Vi har nedsat en arbejdsgruppe til at behandle borgerhenvendelserne og har afholdt et digitalt debatmøde med deltagelse af bl.a. Teknik- og Miljøforvaltningen og enkelte borgerrepræsentanter, fortæller Hans S. Christensen.

Lokaludvalget har samlet op på borgerhenvendelserne og debatmødet og har skrevet til Teknik- og Miljøudvalget herom. Lokaludvalget har efterfølgende fået svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, at en analyse af trafikforholdene på Frederikssundsvej forudsætter yderligere midler.

Bro i Kirkemosen

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker endvidere, at der prioriteres midler til etablering af en gangbroforbindelse henover Kirkemosen. Under coronanedlukningerne er borgerne begyndt at bruge naturen i højere grad og en lille bro kan gøre området ved Kirkemosen tilgængeligt og mere attraktivt, så man ikke skal ud til Hareskovvejen, men i stedet kan gå hele vejen rundt om Kirkemosen.

To borgere henvendte sig i december 2020 til Lokaludvalget med ønske om at få etableret en sti- og broforbindelse over renden i Kirkemosens nordøstlige hjørne. Lokaludvalget vurderer, at projektet vurderes at være i fin overensstemmelse med udviklingsplanen for Utterslev Mose og helhedsplanen for Utterslev Mose, og Lokaludvalget nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der sammen med de to borgere og to medlemmer af Lokaludvalgets Miljøudvalg arbejdede videre med sagen. På den baggrund har Lokaludvalget allerede i marts 2021 fremsendt en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med ønske om at midler til gangbroen prioriteres i budget 2022.

 

Bemandet legeplads i Tingbjerg

– Lokaludvalg ønsker også, at der prioriteres midler til en bemandet legeplads i Tingbjerg, da denne er en forudsætning for en Idrætshelhedsplan for området. Lokaludvalget forventer i den forbindelse, at lokale aktører og foreninger i området inddrages i processen omkring placering og udformning af legepladsen, siger Hans S. Christensen.

I foråret 2021 indgik Lokaludvalget i en arbejdsgruppe med Kultur og Fritidsforvaltningen og DGI om udarbejdelse af en Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark, hvor den bemandede legeplads indgår som en forudsætning for Idrætshelhedsplanen.

– Lokaludvalget afholdt i april et digitalt borgermøde om lokalplanen for Tingbjerg – i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, NREP og boligorganisationerne. Beboerne i Tingbjerg er kede af at miste fælles områder i forbindelse med byudviklingen og fortætningen i Tingbjerg, og Lokaludvalget mener, at en bemandet legeplads i Tingbjerg vil bidrage til, at nuværende og kommende beboere samt besøgende udefra, får et nyt attraktivt fælles mødested, tilføjer Hans S. Christensen.

Teltoverdækning og toiletter til Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene har gennemgået en stor renovering og står nu klar til at blive taget i brug. Lørdag den 14. august fejres renoveringen af scenen i samarbejde mellem Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Vanløse, Kultur Nord og Teknik- og Miljøforvaltningen. For at sikre arrangementer mod skiftende vejrforhold og gøre det enkelt og billigt for forskellige aktører at afholde forestillinger, koncerter, cirkus m.m. vil et telt i det meste af sæsonen være en økonomisk og praktisk hjælp.

Lokaludvalgets Kulturudvalg har sammen med medarbejdere fra Kultur Nord været i dialog med Cirkus Panik, der vurderer, at et nyt telt til overdækning vil koste ca. 350.000 kr. og hertil 7.000 kr. pr. op – og nedtagning. Lokaludvalget mener, at det er en langt mere økonomisk og holdbar løsning end ad hoc opsætning.

Lokaludvalget gør også opmærksom på, at de nuværende toiletfaciliteter med 3 toiletter på Bellahøj Friluftsscene ikke kan dække behovet, når op til 2.000 gæster fremover kan samles. Dertil mangler optrædende også adgang til toiletfaciliteter. Derfor ønsker Lokaludvalget, at der prioriteres midler til et eller flere toiletter på Bellahøj Friluftsscene.

Lokaludvalget ønsker flere toiletter og en teltoverdækning på den nyrenoverede Bellahøj Friluftsscene. Foto: Kaj Bonne

Terrasse til nyt kulturhus

– Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget glade for, at der er afsat midler til etablering af nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Vi glæder os til, at vores bydel får en nyt og centralt placeret kulturhus på Brønshøj Torv – og skoletandlæge i Pilegården, siger Hans S. Christensen.

– Desværre blev der ikke afsat midler til etablering af en terrasse i forlængelse af en indendørs café, som kan binde inde- og udeområde sammen. Lokaludvalget er i forbindelse med borgerinddragende aktiviteter blevet opmærksom på de forskellige ønsker fra borgernes side om, at der etableres en terrasse på Brønshøj Gamle Skole, fortsætter Hans S. Christensen.

Lokaludvalget har fået visualiseret en terrasse af en lokal arkitekt, og arkitekten har skønnet at en sådan terrasse vil koste ca. 500.000 kr. – Vi er opmærksomme på at Brønshøj Gammel Skole er en bevaringsværdig bygning, men såfremt anlæg af en terrasse kan godkendes, vil en terrasse bidrage til væsentlig synergi mellem inde- og udearealer, åbne det nye kulturhus op mod Brønshøj Torv og sikre bedre areal anvendelse af de kommunale kvadratmeter, både inde og ude til ophold og diverse kulturelle aktiviteter. Derudover vil en terrasse skabe lettere adgang til og fra kulturhuset og åbne og udvide den planlagte cafe. Derfor ønsker lokaludvalget, at der prioriteres midler her til, slutter Hans S. Christensen.

Hans S. Christensen foran det kommende kulturhus i Brønshøj – Brønshøj Gamle Skole fra 1901. Foto: ef

Ønsker til budget 2022
• Oprensning af Fæstningskanalen og fokus på vandmiljøet i Utterslev Mose
• Undersøgelse af trafiksikkerhed på Frederikssundvej
• Bro i Kirkemosen
• Bemandet legeplads i Tingbjerg
• Teltoverdækning til Bellahøj Friluftsscene
• Et eller flere toiletter til Bellahøj Friluftsscene
• Terrasse til det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top