Mulighed for 1.500 nye boliger i Tingbjerg
tingbjergs_arkitektur_mikal_schlosser_hoej_oploesning.jpg

Foto: Mikal Schlosser

Foto: Mikal Schlosser
Det handler om private rækkehuse, etagebyggeri, butikker og institutioner

Hovedindholdet i udviklingsplanen, der ligger til grund for forslaget til lokalplan for Tingbjerg, er at opføre private boliger fordelt med ca. 1.500 boliger i Tingbjerg og ca. 660 boliger i Bystævneparken.
Forslag til lokalplanen for Bystævneparken forventes behandlet af Borgerrepræsentationen i løbet af foråret. Udover boliger etableres af nye butikker og daginstitutioner.

Lokalplanforslaget for Tingbjerg dækker hele Tingbjerg og fastlægger hele områdets anvendelse, vejstruktur, parkering, bebyggelsesprocent samt de bevaringsværdige bygninger og træer.

Lokalplanforslaget er byggeretsgivende og fastlægger byggefelter for etape 1, som udgør et etageareal på cirka 40.000 kvadratmeter. Dette svarer til ca. 420 boliger og én ny daginstitution. Der er allerede vedtaget lokalplaner for Store Torv og Lille Torv (Bygården), og disse områder indgår derfor ikke i lokalplanområdet.

I etape 1 muliggøres primært boligbyggeri langs de eksisterende veje og på kanten af haverummene mellem de eksisterende bygninger. Her vil nybyggeriet være private rækkehuse i 2-3 etager (op til 11 m).

I Tingbjergs nordlige del foreslås etagebyggeri i 3-7 etager (op til 28 m), fælleshus, materialegård og parkeringskælder. Nybyggeriet opføres hovedsageligt i gule tegl og træ med detaljeringer i facaden og tage med lav taghældning som det eksisterende byggeri.

Etape 2

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at begynde arbejdet med en lokalplan for etape 2 i medio 2021, og i den forbindelse undersøges mulighederne for og konsekvenserne ved at etablere tagboliger på den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse, udbygning ved kollegiet, nybyggeri på fredede arealer samt evt. nedrivning og opførelse af nyt byggeri på Langhusvej.

Herunder om der kan opføres rækkehuse i de resterende haverum samt højere byggerier i op til 3-5 etager ud til de større veje, som Langhusvej og Galvhusvej.

I udviklingsplanen forudsættes det, at der skal bygges ca. 300 boliger på fredede arealer, samt at der skal etableres ca. 100 tagboliger på den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. Mulighederne for dette skal belyses frem mod 2030.

Efter en samlet udbygning med ca. 150.000 m2 nybyggeri frem mod 2030 vil bebyggelsesprocenten være mellem 70-110 og friarealprocenten mellem 50-80 for de enkelte grunde. Dette gælder både nye og eksisterende boliger.

Det er derfor en forudsætning for realisering af planen, at der løbende dispenseres til, at bl.a. bebyggelsesprocenten regnes for flere matrikler under ét, så bebyggelses- og friarealprocenten overholdes for området som helhed.

Tingbjerg – opført over en 15-årig periode fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne. Nu udbygges området betydeligt med nye boliger, plejehjem og butikker. Foto: Kaj Bonne

Høj bevaringsværdi

Tingbjerg er i Kommuneplan 2019 udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og stort set al bebyggelse er tillagt høj bevaringsværdi. Den gule tegl er et af de bærende træk i bydelens egenart.

Ved at opføre nybyggeriet i gule tegl bindes området sammen på tværs, så bydelen også i fremtiden vil fremstå som en sammenhængende bydel.

De fælles, åbne, grønne haverum er en af grundene til, at bydelen er udpeget som et værdifuldt og bevaringsværdigt kulturmiljø. Haverummene har forskellig størrelse, men især to af haverummene tilbyder lange kig til bebyggelsen gennem haverummene pga. bygningernes unikke bueslag.

Det er hensigten, at den nye bebyggelse skal indpasses i den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og kulturmiljøet, og sikre disse bygnings- og landskabsværdier, samt bevare de lange kig, hvor det er muligt.

De nye boliger, samt fælles funktioner såsom affald og cykelparkering, placeres i tilknytning til de eksisterende veje og haverum, så der naturligt vil komme flere brugere og mere aktivitet i gaderum og på friarealer.

I Tingbjerg er der ca. 3.850 træer. Nogle af træerne indgår i tæt beplantning med træer, buske mv., mens andre er enkeltstående træer.

831af træerne opfylder kriterierne for bevaringsværdige træer, og 686 af disse træer fastlægges som bevaringsværdige. En del af de bevaringsværdige træer står, hvor det i etape 2 forventes, at der muliggøres boligbyggeri, hvorfor antallet af træer må forventes at blive reduceret yderligere i etape 2. For etape 1 forventes det, at der sker en reduktion fra 1.730 træer til 1.390 træer (inklusiv nye træer) efter opførelsen af nybyggeriet.

Efter udbygningen skal Tingbjerg fortsat fremstå som en grøn bydel og have en mere varieret beplantning end i dag.

Parkeringskravet er i lokalplanforslaget fastlagt til én parkeringsplads pr. 175 m2 etageareal, da Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at normen er i overensstemmelse med områdets parkeringsbehov og beliggenhed i byen. Parkeringskravet til nybyggeriet svarer til ca. 750 p-pladser, der hovedsageligt placeres på terræn.

Træer ved Tingbjerg Kirke. Foto: Kaj Bonne

Borgerinddragelse

Der er foretaget indledende høring i forbindelse med udarbejdelsen af startredegørelsen, herunder af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når lokalplanforslaget sendes i offentlig høring.

Boligorganisationerne og bygherre er aktive i forhold til at sikre en løbende beboer- og borgerinddragelse. De har bl.a. afholdt en række informationsmøder, hvor forvaltningerne har deltaget i nogle af dem, etableret et showroom der formidler områdets udvikling og udarbejdet en stor model der viser denne.

Miljøvurdering

Der er i henhold til miljøvurderingsloven udarbejdet en miljørapport, da området ændres fra at have meget lavt udnyttede arealer til et tættere bebygget område.

Rapporten har belyst området ud fra emnerne byarkitektonisk værdi, bevaringsværdige bygninger, kulturhistoriske forhold, grønne områder, landskabelig værdi, friluftsliv og rekreative interesser, dyre- og planteliv samt mangfoldighed, fredning og naturbeskyttelse.

De forskellige emners påvirkninger vurderes som mindre eller moderate. Miljørapporten vil blive sendt i høring sammen med planforslagene.

På baggrund af resultatet af høringen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Indstillingen forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top