Kan ikke godkende regnskabet
Bellahøj-01-41-18.jpg
Den største boligafdeling på Bellahøj er ikke tilfreds med KAB, der administrerer afdelingen

Afdelingsbestyrelsen i SAB på Bellahøj med 485 lejemål kan ligesom flere andre afdelinger ikke i år godkende regnskabet, som udarbejdes af administrationsselskabet KAB, der også står for administrationen og driften af boligafdelingen.
Derfor har bestyrelsen skrevet til SAB´s formand John B. Sørensen og til Københavns Kommune, der fører tilsyn med de almene boligselskaber. Det aktuelle regnskab er for perioden 2019/2020, men heller ikke regnskabet fra året før ville afdelingsbestyrelsen godkende.

Resultatet af afdelingens årsregnskab 2019/2020 udviser et underskud på kr. 1.288.355, der er overført til afdelingens resultatkonto. Hovedårsagerne til underskuddet er et større vandforbrug, større udgifter i forbindelse med lukning af skakter, større udgifter til vinduespolering samt bekæmpelse af skadedyr.

– Det er afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der har været afholdt en række udgifter, som ikke bør belaste afdelingen, men som derimod må afholdes af boligorganisationen, som er ansvarlig for afdelingens drift, herunder overholdelse af budgetter, siger afdelingsbestyrelsens formand, John Steen Johansen.

Lukning af affaldsskaktene

I november 2019 lukkede boligorganisationen afdelingens affaldsskakte og etablerede i stedet en ny midlertidig affaldsløsning med affaldscontainere placeret på boligernes ankomstarealer tæt ved ind- og udgange.

– Beslutningen om at lukke affaldsskaktene blev ikke forelagt for beboerne på et afdelingsmøde, men blev gennemført på foranledning af boligorganisationen uden om beboerdemokratiet. Den mangelfulde planlægning har givet meget besvær for beboerne og medført ekstra udgifter, som ikke bør pålægges vores afdeling, når vi ikke selv har været med til at træffe beslutningen, siger John Steen Johansen.

Forud for lukning af affaldsskaktene var der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af afdelingsbestyrelsen og KAB til at se på forskellige affaldsløsninger. Der var planlagt to afdelingsmøder i efteråret 2019, men de blev begge gange aflyst fordi KAB ikke havde forberedt møderne godt nok. Aflysningerne medførte, at Københavns Kommune der er tilsynsmyndighed, udtalte kritik af KAB for ikke at have respekteret beboerdemokratiet.

Store udgifter til skimmelsvamp

Udgifterne til bekæmpelse af skimmelsvamp i bebyggelsen er igen steget i seneste regnskabsperiode sammenlignet med forudgående regnskabsperiode. Over en periode på 5½ år er der brugt 12 mio. kr. til skimmebekæmpelse, svarende til knap 2,2 mio. kr. om året eller 4.500 kr. for hver husstand pr. år.

Antallet af skimmelsager har i en længere årrække ligget på et niveau, der er mange gange højere sammenlignet med højhusene i naboafdelingerne på Bellahøj. Nabohøjhusene er opført i samme periode som højhusene i SAB´s afdeling på Bellahøj.

– Det giver afdelingsbestyrelsen anledning til at gentage den kritik, som vi også tidligere år har rejst vedrørende løbsk økonomi og uforsvarlig drift. Årsagen til de mange skimmelsvampssager er hovedsagelig KAB´s manglende kvalificerede vedligehold af husene. De stigende udgifter til skimmelbekæmpelse understreger atter behovet for, at der bliver iværksat en ekstern og uvildig granskning af KAB`s og SAB`s dispositioner, forretningsgange og procedurer på de pågældende områder, tilføjer John Steen Johansen.

– I forbindelse med regnskabet for 2018/19 kom det frem, at der var igangsat mange arbejder med skimmelbekæmpelse uden rekvisition og at arbejdet ikke var synet, tilføjer han.

– Gennem flere år har afdelingsbestyrelsen efterlyst det nødvendige indblik i bilag og haft problemer med adgang til væsentlige oplysninger om udgifter og procedurer om igangsættelse og godkendelse af arbejder. Mest kulørt kom det til udtryk, da det kom frem, at KAB havde etableret en generøs kaffeordning for ejendomskontorets fem medarbejdere. En diskret ordning der kostede beboerne 64.000 kr. for kaffe og leasing af kaffemaskiner i 7 måneder og var gennemført uden afdelingsbestyrelsens viden og beboernes godkendelse, slutter John Steen Johansen.

 

1 kommentar om “Kan ikke godkende regnskabet”

  1. Robert Lund siger:

    KAB har ingen respekt for ret og orden – og fortsætter uhæmmet misadministrationen af boligafdelingerne. Lejerne er taberne. De skal over huslejen betale for følgerne af KABs .inkompetente administration, der gennemsyrer SAB’s ledelse. Hvornår er nok, nok. SABs organisationsbestyrelse er den hovedansvarlige. Den burde forlængst have fyret KAB. Hvorfor vender det kommunale tilsyn blot kikkerten for “Det blinde øje” ?
    I SAB’s boligafdeling i Herlevhuse har KAB infiltreret beboerdemokratiet i en sådan grad, at beboerne intet har at skulle have sagt. KAB lader spekulativt bebyggelsen i indforståelse med kommunen, så vejen er banet for nedrivning af husene. For tiden er KAB ved at udvikle et renoveringsprojekt. Her er det KABs tanke at alle 262 huse – med haver – skal have påsat nye facader med isolering. Men der er ingen beboere, der fryser. Stemmer lejerne så nej til et sådant megaprojekt, så vil KAB kunne påstå, at lejerne ikke vil have bebyggelsen renoveret, hvorfor den hellere må nedrives i KAB og Herlev Kommunes interesse i at kunne bygge nyt fortætningsbyggeri på matriklen. Jeg er bosiddende i Herlevhuse, og er som juridisk boligretskyndig en torn i øjet på KAB.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top