Spildevandsudledning i Utterslev Mose – netop nu
Stop-for-udledning.jpg
Langs Fæstningskanalen. Foto: Jens Christian Elle
Med udgangspunkt i notat fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg har Bispebjerg Lokaludvalg skrevet til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende spildevandsforurening i Utterslev Mose

Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og på Bispebjerg peger på vigtigheden af at stoppe spildevandstilførslen til Utterslev Mose fra overløbsbygværkerne ’U11’ i med udløb fra Gladsaxe Kommune og ’UM26’ i Københavns Kommune. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et notat om planerne for de to overløbsbygværker. Desuden giver forvaltningen i sit svar til Lokaludvalget en status for den overordnede udvikling i spildevandsbelastningen af Utterslev Mose.

U11 og UM26
I redegørelsen om overløbsbygværket ’U11’, hedder det, at dette ligger i Københavns Kommune, men oplandet til udløbet ligger primært i Gladsaxe Kommune. U11 udleder til Fæstningskanalen ved indløbet til Utterslev Mose og har opland i Gladsaxe og Tingbjerg. Størstedelen af den ønskede reduktion fra U11 er således afhængig af en indsats fra Gladsaxe Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere fået udarbejdet en juridisk redegørelse, der vurderer, at kommunen ikke juridisk kan gennemtvinge en ændring af udledningen fra overløbsbygværket. Det er staten, som skal pålægge forsyningerne at reducere overløbene i forbindelse med de statslige vandområdeplaner. Det er dog ikke sket endnu.

Forvaltningen forventer, at staten vil stille krav i forbindelse med en ny vandområdeplan, som forventes udmeldt i 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor kun haft mulighed for at forhandle med Gladsaxe Kommune og Novafos, og forvaltningen har haft løbende kontakt for at pege på nødvendigheden af en løsning. I 2017 oplyste Novafos, at der var gennemført og igangsat flere tiltag for at afkoble regnvand fra kloakken, som har medvirket til en betydelig reduktion af overløbene.

Desuden har Novafos i juni 2020 oplyst, at man forventer at etablere et forsinkelsesbassin, der efter plan skal stå klar i 2024 til yderligere nedbringelse af overløbene. Overløbsbygværket ’UM26’ aflaster i dag seks gange om året til Utterslev Mose. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 indeholder krav om at reducere aflastningen betydeligt til Utterslev Mose frem til 2028. Reduktion af overløb fra Tingbjerg hænger sammen med byfornyelsen af Tingbjerg, hvor forvaltningen og HOFOR vil foreslå separering af kloaksystemet og derved en nedbringelse af overløbene.

Generelt om Utterslev Mose
Utterslev Mose har tidligere været ekstremt hårdt spildevandsbelastet, og søvandets indhold af næringsstoffer var for 50 år siden meget høj. Miljøtilstanden var yderst ringe med massive algeforekomster, fiskedødshændelser, fuglebotulisme og stort set ingen undervandsvegetation.

Som følge af en bedre vandgennemstrømning og en mindsket belastning fra de københavnske kloakoverløb er næringsniveauet blevet væsentligt reduceret. Der er dog fortsat kloakoverløb til Utterslev Mose, og hertil kommer en stor fosforrig sedimentpulje, hvilket betyder, at vandet stadig er meget næringsrigt.

– I de senere år har søvandet generelt været klarere, og det har medført, at undervandsplanter i de senere år hurtigt har bredt sig i mosen. Samlet set har miljøtilstandens udvikling i Utterslev Mose siden 2015 været meget positiv. Da søvandet stadig er næringsrigt, er der dog en risiko for at tilstanden på ny kan forværres. I Utterslev Mose skal både den tilførte næringsstofbelastning ved overløb og den eksisterende næringsstofpulje formentlig nedbringes før en mere permanent klarvandet tilstand kan forventes, hedder det slutteligt i redegørelsen fra Teknik- og Miljøudvalget.

3 kommentarer om “Spildevandsudledning i Utterslev Mose – netop nu”

  1. Tommy Christensen siger:

    Ufatteligt, at Gladsaxe kommune har en (efter mine oplysninger) uopsigelig tilladelse til at udlede spildevand i Fæstningskanalen og Utterslev mose … … resten af Danmark skriver 2020

  2. Liselotte siger:

    Til Brønshøj-Husum avisen. Der er også et stort problem i Brønshøj parken med udledning af udrenset ufiltreret kloarkvand. Har billeder af udløbet i søen, der er taget for Ca 3 uger siden, hvor der er toiletpapir. Fra lokalplan i 2017 er der nævnt problemet, og et løsnings forslag der er muligt, men dette er ikke gennemført. Vh Liselotte

  3. Hej Liselotte.
    Vil du ikke sende en mail til os på red@bha.dk hvor du vedhæfter dit billede og forklarer om det samt hvor det er taget. Så vil vi meget gerne se på det. vh Gitte/BHA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top