Færre biler i villakvarter men stigning på enkelte veje
Vinterens trafiktællinger og forsøg med lukning af Korsager Allé viser, at der kører færre biler gennem kvarteret men Højstrupvej og især Hellestedvej har oplevet en stigning

For beboerne i området omkring Korsager Allé har det længe været kendt, at bilister har haft tendens til at skyde genvej for at slippe for turen omkring lyskrydset Husumvej/Frederikssundsvej.
Det har skabt unødigt meget biltrafik på villavejen og bekymring for de bløde trafikanter.
For at finde en løsning på problemet gik Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med de lokale beboere, og i november 2019 blev et forbud mod ind- og udkørsel ad Korsager Allé ved Husumvej indført. Nu viser tællinger, at Korsager Allé dagligt slipper for 245 biler, som tidligere skød genvej netop ad denne rute, og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):
– Vi har et ønske om, at forholdene for særligt cyklister og børn forbedres på Korsager Allé, så de har en tryg forbindelse gennem området. Evalueringen viser, at det giver god mening at begrænse biltrafikken i området, og derfor bør denne løsning gøres permanent. Jeg er glad for, at biltrafikken er blevet nedbragt og nu i højere grad holdes på det overordnede vejnet til glæde for de bløde trafikanter, siger Ninna Hedeager Olsen.

Stigning på Hellestedvej
Samlet set er trafikken faldet otte procent i området svarende til 542 færre biler dagligt. Dog er der sket en mærkbar stigning på Hellestedvej, som efter lukningen har lagt asfalt til yderligere 78 biler i døgnet i forhold til tidligere. Modsat er der sket et fald på både Kildebrøndevej og Sonnerupvej.
Selvom der er observeret ændringer i trafikmønstret i lokalområdet, er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der ikke på nogle af de registrerede tællesteder er tilført trafikmængder, der gør at trafikken er af en uacceptabel størrelsesorden relateret til vejens placering i området og dets karakter, skriver Trafik- og Miljøforvaltningen i notatet tilknyttet projektet .

Sikkerhed
Strækningen mellem Husumvej og Frederikssundsvej er en del af Husumforbindelsen som skal sikre forbedrede forhold for cyklister og skolebørn. Formålet er at gøre det mere sikkert og trygt for fodgængere og især cyklister, at krydse Husumvej på dette sted, ved at hindre sammenblanding af krydsende bilister og de lette trafikanter.
Det er blevet overvejet at placere lukningen andre steder på den korte strækning mellem Husumvej og Frederikssundsvej men det vil ikke kunne forhindre ind og udkørsel af biler ved Husumvej, og dermed sammenblanding med de lette trafikanter.

Høring på vej
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at lukningen gøres permanent, men en endelig afgørelse kræver politiets samtykke og vil først blive truffet efter partshøring af vejejer og af de øvrige berørte vejberettigede grundejere på de berørte private fællesveje. Høringen vil finde sted senest i efteråret.

Tabel 1 tællinger omregnet til UHDT i seks snit i Husum før og efter opsætning af spærring på Korsager Allé. (Ugehverdagsdøgntrafik (UHDT) Den gennemsnitlige trafik pr. hverdagsdøgn i en given uge. Kilde: Vejdirektoratet.dk). Grafik: Københavns Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top