Lokaludvalgets foreløbige ønsker til Kommuneplanen
Hans-Lokalråd-01-14-17.jpg
Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Foto: Kaj Bonne
Lokalplaner, kultur, seniorboliger og lægehuse, trafik samt udvikling af alle bydele står øverst

Københavns Kommune skal have en ny Kommuneplan i løbet af næste år. Som forberedelse hertil er der udarbejdet et forslag til en såkaldt Kommuneplanstrategi. Forslaget har været drøftet i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der også har indgivet et høringssvar til politikerne på Københavns Rådhus. Når et oplæg til en ny kommuneplan foreligger i det nye år, vil lokaludvalget på ny inddrage interesserede borgere i arbejdet med stillingtagen til forslaget.

Brønshøj-Husum kan karakteriseres som en mangfoldig bydel med højhuse, rækkehuse, kolonihaver, karrébebyggelser, og der er både alment og privat byggeri samt andelsboligforeninger. Endelig er det karakteristisk for bydelen, at der er større områder med villakvarterer.

– Lokaludvalget ser en stærk tendens til, at også villakvartererne fortættes, hvilket ændrer kvarterernes særegne udtryk, og vi ønsker derfor, at det bliver et strategisk indsatsområde at bevare villakvarternes særegne udtryk. Kommuneplanstrategien bør derfor indeholde en målsætning om, at der skal udarbejdes lokalplaner for byens villakvarterer, eventuelt som en slags bevarende lokalplaner, siger formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen.

Udvikling af ”Udkants-København”
Det må også være en vision for København at bruge og udvikle storbyens periferi med udbygning af den kollektive trafik samt placering af offentlige kultur, miljø og sportsinstitutioner- og faciliteter, som kan være med til at gøre byen levende, siger Hans S. Christensen. – Og derfor må vi også som noget nyt have fokus på kultur i den fremtidige kommuneplan, tilføjer han.

– I Brønshøj-Husum kunne der eksempelvis etableres et spændende kultur-miljø i området omkring Vandtårnet, Friluftsscenen mv. Et andet kunne være området omkring Utterslev Mose, som har store miljømæssige potentialer med bl.a. planerne om Naturbyen. Begge dele kræver dog, at der kommer fokus på og vilje til at ”Udkants-København” prioriteres udviklingsmæssigt.

Ovenstående er betingelser for at bydelen kan tiltrække nye resursestærke beboere til de udsatte boligområder og få skabt en blandet social og mangfoldig by. Det er ikke nok, bare at ville bygge privatboliger, som foreslået i Udviklingsplanen for Tingbjerg. Det skal også være attraktivt at flytte til området. Der skal være attraktive rammer og muligheder for nye indbyggere., fortsætter Hans S. Christensen.

Seniorbofællesskaber og lægepraksisser
Brønshøj-Husum har mange ældre borgere, som med tiden vil få brug for nye muligheder, der kan sikre dem en tryg alderdom. Derfor ønsker lokaludvalget, at kommuneplansstrategien tager højde for denne udfordring og gør seniorfællesskaber, både i form af almene boliger og andelsboliger, til et indsatsområde i den kommende kommuneplan.

– Vi finder, at kommunen bør understøtte de stigende behov for boligformer med fællesskab, både almindelige familieboligfællesskaber og seniorbofællesskaber. I lighed med mål for etablering af ungdomsboliger skal der afsættes midler til etablering af et antal seniorbofællesskaber årligt, siger Hans S. Christensen. – Generelt bør hele forslaget til Kommuneplansstrategi skrives igennem for ikke kun at beskrive en by for unge, men også have et øje for at der (stadig) bor ældre i byen, tilføjer han.

Lokaludvalget har konstateret et stort behov i bydelen for etablering af lægehuse af forskellige størrelser til afhjælpning af manglen på praktiserende læger. Mange af lægerne går på pension i disse år, og deres praksisser, der i høj grad er etableret i små utidssvarende lejligheder på Frederikssundsvej, er ikke attraktive for yngre læger. En bydel som Tingbjerg med 8.000 beboere og snart flere, har kun en enkelt lægepraksis.

Lokaludvalget foreslår i sit høringssvar, at der arbejdes for at alle borgere har let adgang til praktiserende læger blandt andet ved at understøtte etablering af lægehuse i såvel nye som etablerede bebyggelser.

Ønsker bedre kollektiv transport
Også trafikken i bydelen har fået sit eget afsnit i Lokaludvalgets høringssvar.

– Frederikssundsvej er på strækningen gennem Husum og Brønshøj meget lidt fremkommelig i myldretiden, hvilket bevirker, at villaveje i området bliver brugt som omkørselsveje. Trafiktætheden på Frederikssundvej forlænger gennemkørselstiden for busserne på strækningen meget. Trafikbelastningen på Frederikssundsvej kan bl.a. reduceres ved etablering af en bildosering, således at der ikke lukkes mere trafik ind gennem Brønshøj-Husum, end der kan afvikles uden at bilerne fristes til at køre ind i de omgivende boligkvarterer, siger Hans S. Christensen.

For at reducere mængden af biltrafik, siger Lokaludvalget, at Kommuneplansstrategien i højere grad bør beskrive, hvordan etablering af kollektiv transport på indfaldsvejene kan være med til at afhjælpe problemerne. Lokaludvalget finder, at etableringen af Metro Cityringen vil medføre dårligere busbetjening på Frederikssundsvej og vi mener ikke, at den kommende metro Cityringen vil begrænse pendlertrafikken gennem bydelen.

– Der imod vil udbygning af den kollektive transport på indfaldsvejene, herunder Frederikssundsvej, med metro, letbane og bus, være et reelt alternativ for bilpendlere, slutter Hans S. Christensen.

1 kommentar om “Lokaludvalgets foreløbige ønsker til Kommuneplanen”

  1. Chr Larsen siger:

    Vil absolut gå med til metro fra Vanløse til Brønshøj torv, det vil i længden være billigere end alle mulige andre midlertidige løsninger til flere mia.,
    men aldrig i livet vil vi have en letbane som tar alle parkeringspladser og dermed lukker alt hvad der er af butikker og nærmiljø på Frederikssundsvejen gennem Brønshøj og Husum 🙏

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top