Forslag til lokalplan ”Gadelandet III”
Gadelandet-1.jpg
Visualisering af hovedindgangen til butikscenter set fra øst på Frederikssundsvej. Foto: Illustration: Norconsult/Skovhus Arkitekter.
Politisk behandles lige nu et forslag til lokalplan, der skal give mulighed for nyt butikscenter og nye boliger

Der er lagt op til et større byggeri og et helt andet gadebillede på Frederikssundsvej i Husum, hvis et forslag til lokalplan for et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet bliver endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen, hvilket forventes at ske i slutningen af året.

I mandags behandlede Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus et forslag til lokalplanen og indstillede til Borgerrepræsentationen at godkende forslaget, der så vil komme i offentlig høring i otte uger.

10.900 kvadratmeter til boliger
Forslaget vil muliggøre nedrivning af den eksisterende erhvervsbebyggelse, og en bygherre ønsker at opføre et butikscenter sammenbygget med Føtex på Frederikssundsvej.

På tagdækket ønskes etableret detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv og boliger med offentligt tilgængelige friarealer. Der er tidligere udarbejdet en såkaldt startredegørelse for projektet, som er godkendt af både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i 2017.

Byggeriet vil have et etageareal på ca. 10.900 m² boliger, heraf mulighed for 2.900 m² private ungdomsboliger og ca. 23.000 m² butikscenter med serviceerhverv, hvoraf maksimalt 15.000 m² kan anvendes til nyetableret detailhandel. Bebyggelsen vil være i maksimalt 5 etager og i en maksimal højde af 20 meter.

Den nye bebyggelse kommer efter planen primært til at fremtræde med facader i tegl. Stueetagen bliver indrettet med en stor andel af glas som facademateriale for at sikre åbenhed. Endvidere etableres parkeringshus med begrønnede facader.

Ikke krav om almene boliger
Området er et tidligere erhvervsområde, der i dag bruges til blandede erhverv og delvist står tomt. Med projektet bliver området stort set fuldt bebygget. Der etableres et større sammenhængende friareal på tagdækket med bede og lavere beplantning. Større træer indplaceres i samlede grupper, og der stilles samlet krav om nyplantning af 33 træer. Der stilles desuden krav om grønne tage.

Lokalplanområdet ligger i Husum Skoles skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 42 %. Det betyder, at der fra kommunens side ikke kræves yderligere almene boliger. Lokalplanområdet og nærområdet er udpeget som såkaldt udsat byområde i Politik for Udsatte Byområder 2017, og der findes indenfor en radius af 500 meter fra projektområdet ca. 1.800 almene boliger.

Lokaludvalgets bemærkninger
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i forbindelse med den interne høring af planforslaget fremsendt en række kommentarer og ønsker. Lokaludvalget udtrykker bekymring om trafikforholdene på de omgivende veje, at klimatilpasning skal være indarbejdet i projektet samt et ønske om at effekten på det lokale handelsliv undersøges.

Endvidere ønsker Lokaludvalget at opretholde og udbygge Frederikssundsvej som strøggade ved at der placeres udadvendte servicefunktioner mod Frederikssundsvej og etableres bredt fortov, udeservering og lignende.

I en bemærkning fra Teknik- og Miljøforvaltningen siges det, at der i dag er et lavt og faldende antal udvalgsvarebutikker, blandt andet på grund af konkurrence fra butikscentre udenfor kommunen. Forvaltningen vurderer, at den eksisterende lokale handel kan opleve en negativ effekt, men at et nyt knudepunkt vil styrke Husums lokale handelsliv og give nye attraktive muligheder for at bydelens borgere kan købe ind lokalt.

Nogle af de eksisterende butikker forventes at ville flytte til centret, siger forvaltningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top