Genedage i København er reduceret
Husum-Torv-01-35-15.jpg
Beboerne og forretningerne i bydelen har de sidste år været meget plaget af vejarbejdet på Frederikssundsvej. Foto: Kaj Bonne
Fremkommeligheden i København er blevet klart bedre de seneste år.

Selv om byen lægger veje til omkring 10.000 gravearbejder om året, er antallet af genedage blev reduceret med 14 procent i 2015 – og de gode takter fortsætter i de første måneder af 2016.

Der er fuld gang i byggeriet i København, og samtidig arbejdes der på højtryk for at genoprette den nedslidte københavnske infrastruktur. Alligevel blev det i 2015 en del lettere for biler, bus-ser, cyklister og fodgængere at komme frem igennem byen. Antallet af såkaldte genedage, hvor trafikken bliver væsentligt generet af vejarbejder, er nemlig blevet nedbragt med 14 procent fra 2014 til 2015. Det viser statistik fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

-København har stort fokus på at sikre en god fremkommelighed på vejene for byens mange trafikanter. Sidste år udskiftede vi alle byens gamle og ustabile trafiksignaler og fjernede der-med en masser forsinkelser. Samtidig er vi godt i gang med at få meget bedre styr på byens mange nødvendige gravearbejder. Og endelig har vi sammen med Vejdirektoratet sikret en bedre kommunikation om den daglige afvikling af trafikken i hovedstaden, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Ifølge statistikken var der i alt 207.652 genedage i 2015, mens antallet året før lå på 254.520 dage. Samtidig blev den gennemsnitlige varighed på et gravearbejde reduceret fra 26 dage i 2014 til 22 dage i snit i 2015. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 15 procent i gravetid.

10.000 gravearbejder om året

København har omkring 10.000 gravearbejder om året, hvilket ikke kan undgå at sætte sit præg på trafikken. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen et skarpt fokus på at sikre en god frem-kommelighed i byen på trods af de mange vejarbejder. Reduktionen i antal af genedage er der-for også resultatet af en målrettet indsats fra forvaltningens side i forhold til bedre planlægning, styring og koordinering af vejarbejderne.

Flere gravearbejder placeres i ferieperioder, hvor der er mindre pres på trafikken.

Flere gravearbejder gennemføres hurtigere, fordi man vælger at afspærre gaden helt i en kort periode, frem for at have fx et enkelt kørespor åbent, uden at det gavner trafikken ret meget.

Der sker en tættere koordinering mellem gravearbejder, som forskellige aktører er i gang med.

Forvaltningen fører et tættere tilsyn med gravearbejderne for at sikre fremdriften og minimere antallet af dage, hvor der ikke arbejdes bag afspærringen.

Forvaltningen har sammen med de store ledningsejere og anlægsentreprenører indgået en sam-arbejdsaftale, som beskriver de forskellige parters ansvar for at få gravearbejderne gennemført effektivt og velkoordineret.

Frederikssundsvej topper – også i 2016

Den mest opgravede vej var både i 2014 og 2015 Frederikssundsvej, men også her er der sket et fald fra 147 gravninger i 2014 til 128 gravninger i 2016. Frederikssundsvej vil fortsat være belastet i 2016, idet forvaltningen gennemfører helhedsgenopretning på en del af vejen og sam-tidig er i gang med en ny højklasset busløsning. Med en tæt koordinering af de to projekter er det imidlertid lykkedes at forkorte den samlede anlægsperiode.

Helhedsgenopretningen på Frederikssundsvej er et blandt seks store genopretningsprojekter, som politikerne i København har bevilget i alt 178 mio. kroner til i en særlig pulje “Genopret-ning 2016”, og som alle kommer til at præge trafikken. Samtidig arbejder forvaltningen på at få genoprettet Københavns nedslidte infrastruktur i henhold til genopretningsprogrammet “Et løft til vejene”. Teknik- og Miljøudvalget har netop bevilget midler til genopretningsprojekter for sammenlagt 133 mio. kroner, hvor der skal renoveres veje, signalanlæg, tunneller, cykelstier, vejbrønde og fortove.

Der er derfor udsigt til intens aktivitet i København, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen ikke forventer at kunne nedbringe antallet af genedage helt så markant i 2016, som det er sket i 2015. Forvaltningen har dog en klar målsætning om at fastholde den positive udvikling via skarp koordinering og planlægning af vejarbejderne, og det kan konstateres, at det nye år er kommet godt i gang, idet antallet af genedage i både januar og februar 2016 ligger under 2015.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top