Søerne i bydelen kan få det bedre
Vestvolden-05-40-14.jpg
Fæstningskanalen ved Vestvolden i Husum. Foto: Kaj Bonne
Et notat fra Lokaludvalgets sekretariat beskriver miljøtilstand for søerne i Brønshøj-Husum og giver forslag til forbedringer.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at sætte fokus på forholdene i og omkring bydelens søer og har fået udarbejdet et notat på 18 sider om tilstanden i søerne samt om hvordan Københavns Kommune, Lokaludvalget og andre interessenter kan bidrage til at fremme kvaliteten af disse bynaturområder til glæde for både mennesker og et rigt dyre- og planterliv.

Notatet kan ses på blandt andet Lokaludvalgets hjemmeside: www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/

Fjern sediment, naturplejelaug – og stop for fodring

Utterslev Mose har fået sit helt eget idékatalog fra lokaludvalgene i Bispebjerg og Brønshøj-Husum og er derfor ikke med i notatet om søerne i bydelen. Det er Degnemosen på Bellahøj, Kirkemosen i Brønshøj, Kagsmosen i Husum, Brønshøj Gadekær ved Brønshøjvej, Fæstningskanalen ved Vestvolden og Louisehullet i Brønshøjparken. Endvidere omtales kort Gyngemosen, Bakkemosen og Bademosen.

Generelt fremhæves det i notatet, at en del af søerne har et for højt indhold af næringsstoffer, og det foreslås, at fjerne bundsediment for at kunne øge mængden af vand og gøre søerne bedre i stand til at have et mere varieret dyre- og planteliv. Også rydning af krat og anden beplantning samt fjernelse af store mængder plantevækst på søerne er omtalt i notatet. Der peges også dannelsen af helt lokale naturplejelaug omkring de enkelte søer.

For flere søers vedkommende, fx Louisehullet og Degnemosen, opfordres til at iværksætte kampagner for at stoppe fodringen af søernes andefugle, da 1 kg brød forurender ligeså meget som 500 liter kloakvand.

De enkelte vådområder

Kirkemosen er på ca. 28.000 kvadratmeter og er omkring 2 meter på det dybeste sted. Miljøtilstanden er i bedring og det samme er tilfældet for Kagsmosen. Louisehullet i Brønshøjparken er præget af et stort næringsindhold, der har medført at hele søen har været dækket af planten liden andemad. Også Degnemosen er præget af meget næringsholdigt vand og også her kan planter (åkander) dække meget store dele af vandspejlet.

Fæstningskanalen ved den fredede Vestvold blev i 1952 erklæret biologisk død, og al sediment blev i 1953 og igen i 1966 fjernet. Ved større regnskyl udledes der stadig kloakvand i kanalen, men dette forventes dog at aftage.

Brønshøjparken 04 40-14

Louisehullet i Brønshøjparken. Foto: Kaj Bonne

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top